Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door feestwinkelbartgees.be georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en feestwinkelbartgees.be gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: werkdag

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden.

feestwinkelbartgees.be: De online winkel https://www.feestwinkelbartgees.be/is een webshop van Bart Gees, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Kerkskendorp 41, 9451 Haaltert en nu met ondernemingsnummer 0429.067.622 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), hierna ook aangeduid met haar handelsnaam "feestwinkelbartgees.be".De klant kan feestwinkelbartgees.be als volgt bereiken:

- Telefonisch: 053832675
- per -mail: [email protected]
- per post Driehoekstraat 33, 9451 kerksken2. ALGEMENE VOORWAARDEN

 

feestwinkelbartgees.be is de online shop van Bart Gees BVBA

De algemene verkoopsvoorwaarden van Bart Gees BVBA zijn van toepassing. Alle prijzen in de shop zijn aangegeven inclusief 21% B.T.W.

Alle prijzen gelden als stukprijs tenzij anders meegedeeld in de detailfiche

 


Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van feestwinkelbartgees.be in haar webwinkel en op alle tussen de consument en feestwinkelbartgees.be aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van feestwinkelbartgees.be tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.Overmacht

In geval van overmacht is feestwinkelbartgees.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen wegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.De prijs / verzendkosten

De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzendkosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt. Vanaf €45 euro zullen geen verzendkosten aangerekend worden. Leveringen gebeuren enkel in België en Nederland.

feestwinkelbartgees.be. verzendt enkel via  Bpost of Postnl


Wij hanteren volgende verzendkosten per land:

België Bpost Home - € 4,95
België Servicepunt levering - € 3,95

Nederland Bpost Home - € 7,95
Nederland Servicepunt levering- € 5,95Betaling

Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

- Bancontact (mister cash)

- Credit card (VISA, MasterCard,…)

- iDEAL, Belfius Direct Net, ING Home Pay, KBC paymentFeestwinkelbartgees.be kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

In het geval dat met feestwinkelbartgees.be een betalingstermijn is afgesproken geldt dat – door het enkel verstrijken van deze termijn – de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, de wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

In geval van niet-tijdige betaling is feestwinkelbartgees.be bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 

 

Herroepingsrecht bij aankoop op afstand


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij feestwinkelbartgees.be.


Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant feestwinkelbartgees.be, Tel. 053/832675 of via email [email protected], Kerkskendorp 41, 9451 Kerksken via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.


De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan feestwinkelbartgees.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan feestwinkelbartgees.be, Kerkskendorp 41, 9451 Kerksken. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, €4,50 EUR komen voor rekening van de Klant.


De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt feestwinkelbartgees.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.


Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal feestwinkelbartgees.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat feestwinkelbartgees.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan feestwinkelbartgees.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door feestwinkelbartgees.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


Feestwinkelbartgees.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


· Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.

· De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

· De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

· De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of Hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.


Zie ook website https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop

Levering

feestwinkelbartgees.be verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 1-2 werkdagen vanaf de verzendbevestigingsmail. 

België Bpost Home - Besteld voor 13u, morgen in huis
België Servicepunt levering - 1-2 Werkdagen

Nederland Bpost Home - 1-2 Werkdagen
Nederland Servicepunt levering - 1-2 Werkdagen


Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, zal het verschil verrekend worden of wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.

feestwinkelbartgees.be is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.Aansprakelijkheid

Bart Gees bvba tracht de informatie op de website feestwinkelbartgees.be duidelijk en correct weer te geven. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Bart Gees bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op feestwinkelbartgees.beGarantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van

consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn

afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van feestwinkelbartgees.be via [email protected] en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan feestwinkelbartgees.be Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant feestwinkelbartgees.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van

ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig

gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.Privacy policy

Vragen over uw gegevensverwerking?... Contacteer onze verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: mail. [email protected] - Tel. 053/832675


Algemeen

feestwinkelbartgees.be respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer. De huidige privacy policy legt uit hoe feestwinkelbartgees.be uw gegevens verzamelt en gebruikt. De policy verstrekt u trouwens informatie over de procedure die u dient te volgen. Zo informeert deze u over welke gegevens feestwinkelbartgees.be over u heeft geregistreerd en hoe u moet vragen om ze in het bestand te verbeteren of zelfs te laten schrappen. feestwinkelbartgees.be dankt u voor het vertrouwen dat u haar schenkt.

Bart Gees bvba respecteert de privacy van alle bezoekers van feestwinkelbartgees.be. Registratie op de feestwinkelbartgees.be-site is een voorwaarde om te kunnen bestellen. Door te bestellen geeft de consument zijn toestemming om de persoonsgegevens van de consument te gebruiken.

Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en gebruikt om aan de consument de voor de consument relevante informatie te verstrekken.Gegevens verzameld door feestwinkelbartgees.be

feestwinkelbartgees.be registreert de gegevens van haar klanten. In het algemeen betreft de registratie uw naam, voornaam, adres (en/of dit van het bedrijf), land eventueel telefoonnummer en/of uw e-mail adres. Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (BTW- nummer).Gebruik van de gegevens door feestwinkelbartgees.be

feestwinkelbartgees.be registreert de gegevens van de consumenten die haar contacteren. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt.

Deze gegevens worden gebruikt om u een gemakkelijke en vlotte toegang te bieden tot ons aanbod, om verzending en facturering mogelijk te maken en om de aanvraag te kunnen beantwoorden.

De gegevens van de consument worden uitsluitend gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening en voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument. .

Het door de consument verschafte e-mailadres zal nooit worden gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij de consument inschrijft op onze nieuws- en promotiebrief. De consument kan te allen tijde zijn gegevens met zijn persoonlijke identificatiecode opvragen en wijzigen.

Wenst u geen informatie over onze activiteiten meer te krijgen per e-mail en/of wenst u geen informatie over onze activiteiten meer te krijgen welke ook het gebruikte medium is: laat het ons weten via [email protected]

De informatie wordt slechts aan die derden verstrekt die door Bart Gees BVBA zijn ingeschakeld om de consument van de gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wanneer de consument zijn gegevens invoert gaat deze hiermee akkoord.

De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is.Toegang, verbetering en verwijdering van uw gegevens

De consument kan steeds:

toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens om ze te controleren

ons vragen om ze te verbeteren of bij te werken

ons vragen om die persoonlijke gegevens uit onze bestanden te schrappen

Hiervoor volstaat het om contact op te nemen met Bart Gees Bvba, Kerkskendorp 41, 9451 Kerksken (Haaltert) tel. 053/ 83 26 75.

Wij nemen de aansprakelijkheid op voor misbruik van uw persoonsgegevens veroorzaakt door tekortkomingen in de veiligheidsvoorzieningen van onze website. Eventuele schade vergoeden wij hiervoor.Informatie omtrent Cookies

Tijdens het bezoek aan de site van feestwinkelbartgees.be, kan er informatie opgeslagen worden op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het mogelijk om een betere dienstverlening te bieden. Ze licht ons in over de taal die de consument koos voor de site.

Met de meeste internetbrowsers kan de consument de Cookies van de harde schijf verwijderen, blokkeren of vragen dat de browser de consument van zijn aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van de browser.


Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bart Gees BVBA worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.Hyperlinks

feestwinkelbartgees.be bevat hyperlinks naar websites van derde partijen. feestwinkelbartgees.be heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Bart Gees bvba instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen feestwinkelbartgees.be en de exploitanten van deze websites.Virussen en misdrijven

Bart Gees bvba onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, België, en dat de consument aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

Af te halen artikelen en reserveringen

Sommige van onze artikelen die op de webshop vermeld staan worden niet verzonden. De consument kan de artikelen afhalen in onze fysieke winkel.


Volgende artikelen worden niet verstuurd

- Verhuurkostuums
- Balloncreaties
- Vuurwerk, taartvuurwerk, knalvuurwerk,..
- Rookbommen

Deze artikelen kunnen geleverd worden voor een kostprijs van 0,75€/km (incl. btw), heen en terug.

Artikelen die  de consument besteld heeft met de optie ‘betaling bij afhaling’ worden gedurende 14 dagen voor de klant gereserveerd. Eens deze termijn verstreken is, moet de consument de bestelling opnieuw plaatsen. Betaalde bestellingen krijgen steeds voorrang op niet-betaalde.

 

3. VERZENDPROCES


Stappen

Het verzendproces van feestwinkelbartgees.be verloopt via de onderstaande stappen:

De bestelling wordt zorgvuldig klaargemaakt in ons magazijn te Kerksken

De bestelling wordt samen met andere feestwinkelbartgees.be weborders opgehaald door Bpost of Postnl

De bestelling wordt samen met andere feestwinkelbartgees.be bestellingen door Bpost of Postnl gesorteerd op basis van de postcodes.

De bestelling wordt door  Bpost of Postnl bezorgd op het door de consument opgegeven afleveradres

Controleer direct na ontvangst of de bestelling onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, zal u binnen een termijn van 7 werkdagen contact opnemen met onze klantendienst om dit te melden.Bezorgopties

De bestelling kan geleverd worden:

bij u thuis, op het werk of bij een servicepunt in uw buurt.

De bestelling kan op een ander adres worden geleverd dan het facturatie adres. Na aanmelding kan het order worden geplaatst en het leveringsadres toegevoegd. De adresgegevens kunnen steeds worden aangepast. Bij leveringen op een kantoor is het belangrijk dat het volledige adres wordt opgegeven met vermelding van de naam van het bedrijf en eventuele busnummer. Bij een onvolledig adres kan de post de aflevering weigeren. De bestelling kan ook geleverd worden in een Postnl of Bpost Servicepunt bij jou in de buurt. Je kiest het Postnl of Bpost servicepunt bij het plaatsen van je bestelling.
Neem zo snel mogelijk contact op met onze klantendienst bij eventuele vragen of opmerkingen.Levertermijnen

feestwinkelbartgees.be verzendt zelf, dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 1-2 werkdagen vanaf de verzendbevestigingsmail.

Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.

feestwinkelbartgees.be is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Wij garanderen dat alle bestellingen die geplaatst worden vóór 13u tijdens de weekdagen op de dag zelf worden behandeld. Bestellingen die op vrijdag namiddag of in het weekend geplaatst worden, kunnen pas op de eerstvolgende werkdag behandeld worden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het plaatsen van uw bestelling. Ons volledige web team doet er alles aan om uw bestelling zo zorgvuldig en snel mogelijk te behandelen. Gelieve met onze klantendienst contact op te nemen4. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Bij annulering van de verhuurovereenkomst door de consument is deze verplicht een schadevergoeding van 50% te betalen aan de verhuurder. De consument kan bij elke verhuurovereenkomst tot 5 dagen voor het ingaan van de overeenkomst gratis annuleren.

De gehuurde goederen dienen op de afgesproken datum en plaats te worden afgehaald en teruggebracht. De goederen worden in dit geval afgehaald en teruggebracht op kosten en risico van de consument. Het openstaande bedrag  van de huurprijs dient contant te worden vereffend bij afhaling/ en of levering.

Bij niet tijdige betaling of afhaling vervalt het recht om de goederen in huur te nemen en dient het betaald voorschot als schadevergoeding.

Bij laattijdig binnenbrengen van de goederen zal een schadevergoeding worden aangerekend van 10% per dag dat de goederen in het bezit zijn van de klant. Indien de goederen na aangetekend schrijven niet worden terugbezorgt binnen de 5 dagen zullen deze worden gefactureerd aan de verkoopprijs.

De consument zal de goederen in oorspronkelijke staat zonder gebreken terug binnenbrengen. In geval van beschadiging door de consument zal de herstellingskost worden doorgerekend aan de consument.

Feestwinkelbartgees.be is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade door de verhuurde goederen aan personen of eigendommen. De consument dient in elk geval de veiligheidsvoorschriften te respecteren.5. Bart Gees bvba CONTACTEREN

Bart Gees BVBA
Kerkskendorp 41
9451 Kerksken België
Klantendienst:Tel : +32 53832675
Email :[email protected]
BTW nummer: BE0429067622
Ondernemingsnummer 0429.067.622
RPR: Dendermonde

 

Afdrukken Algemene Voorwaarden Feestwinkel Bart Gees

Afdrukken Algemene Voorwaarden

 

Afdrukken Formulier voor herroepingrecht