Betaalmethoden

Betaling


Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

- Bancontact (mister cash)

- Credit card (VISA, MasterCard,…)

- iDEAL, Belfius Direct Net, ING Home Pay, KBC payment


feestwinkelbartgees.be kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

In het geval dat met feestwinkelbartgees.be een betalingstermijn is afgesproken geldt dat – door het enkel verstrijken van deze termijn – de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, de wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

In geval van niet-tijdige betaling is feestwinkelbartgees.be  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.