Retour

Hoe Retourneren

    1. Het retourneren van je bestelling kan heel eenvoudig. Je kan elke bestelling binnen de 14dagen bedenktijd aanmelden als retour door het meegeleverde Postnl retourlabel op de doos te kleven en je retour binnen te brengen in een Postnl punt naar keuze. 
    2. Bij je bestelling wordt steeds een retourlabel meegeleverd.
    3. Bij het gebruiken van een retourlabel, rekenen wij €4,50 aan bij het crediteren van de geretourneerde artikelen.

Je kan, Indien u dit wenst de artikelen ook ruilen, hiervoor dient u enerzijds te retourneren en anderzijds dus opnieuw bestellen op onze webshop. Dit om administratieve redenen. Je hoeft dus in principe niet te wachten tot de retour aangekomen is alvorens je nieuwe artikel te bestellen.

Beschadigde of gedragen artikelen door de klanten, aanvaarden wij niet meer terug.

 

Retourvoorwaarden

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant feestwinkelbartgees.be, Tel. 053/832675 of via email [email protected], Kerkskendorp 41, 9451 Kerksken via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.


De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan feestwinkelbartgees.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan feestwinkelbartgees.be, Kerkskendorp 41, 9451 Kerksken. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, €4,50 EUR komen voor rekening van de Klant.


De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt feestwinkelbartgees.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.


Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal feestwinkelbartgees.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat feestwinkelbartgees.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan feestwinkelbartgees.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door feestwinkelbartgees.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.